•          Qua câu chuyên Tu Sinh, anh Truong Thoai Hào Y 10 da viêt vê nhung suy nghi cua minh truoc khi anh tu gia coi doi nây. Dâu tiên anh biêu lô tinh thuong yêu cua minh dôi voi ba ma anh, voi nguoi ban duong cua anh và voi cac con cua anh. Sau do, anh da nêu ra hai vân dê :

          Doi là coi tam. Chêt moi là coi Vinh Hang

          Và can bênh hiêm ngheo cua anh. 

  Theo anh doi là coi tam, nhung ai cung cô bam vào dê sông. Anh viêt: Thê mà không ai muôn roi coi tam nây dê tro vê voi Thiên Dàng/Niêt Bàn.Du rang xa xa dang thâp thoang bong dang cua Vô Thuong. Anh rât hiêu ro cai triêt ly nây. Trong công viêc hang ngày cua môt thây thuôc, anh Hao da co nhung dong gop, nhung giup do quy bau cho doi, cho tha nhân vê vât chât lân tinh thân. Diêu nây noi lên anh là môt nguoi co trach nhiêm, luôn luôn muôn hoàn thành tôt dep cac muc tiêu do anh dê ra. Coi tam nây con rât nhiêu viêc phai làm. Anh muôn dên nam 60 tuôi kham và câp thuôc cho tât ca bênh nhân. Và dên nam 70 tuôi chông gây di tham cac ban bè, ôn lai qua khu, hàn huyên voi nhau cho thoa long mong uoc v.v.

         Du kiên con nhiêu, nhung tiêc thay anh da som roi khoi cuôc doi nây. Anh ra di vi mac phai môt bênh qua hiêm ngheo

         Anh Hao noi : nôi so hai cua môt bênh ung thu cu am anh hoai. Da hon hai nam rôi , tât ca cac bênh viên da không tim ra chân doan. Cuôi cung môt scanner phôi do dê nghi cua môt dông môn ( BS Phan Tiêu Thu ) da phat hiên duoc tôn thuong. Dây là môt ung thu o dinh phôi P.Duoc biêt rang dâu chung lâm sàng luc ban dâu xuât hiên o anh Hào chi là nhung con dau o ba vai . Và khi tim ra chân doan, thi da không thê phâu thuât cat bo khôi ung thu duoc vi tôn thuong da tiên triên lan sang cac co quan kê cân (tinh mach chu trên và dông mach duoi don)

         Trong y van  da co noi dên nhiêu truong hop  phai nho dên scanner moi phat hiên duoc tôn thuong o phôi. Con nhung con dau o ba vai chay lan xuông canh tay và bàn tay là do buou an lan dên rê giây thân kinh cô sô 8 và rê giây thân kinh lung sô 1 (Névralgie C8-D1) Biêu hiên lâm sàng nây nam trong hôi chung Pancost-Tobias ( con goi là syndrome apico-costo-vertébral douloureux)  thuong gap trong cac buou ung thu o dinh phôi. Hôi chung nây dôi khi co hôi chung Claude Bernard Horner kèm theo gôm sup mi mat (ptosis),dông tu teo nho (myosis),mat lom vào (énopthalmie) Cho nên chung ta phai cân thân không nên coi thuong nhung con dau o ba vai o nhung nguoi 55-65 tuôi, cung nhu nhung dâu chung vê mat. Vi rang rât co thê dây là môt ung thu o dinh phôi.

         Diêu nây da noi lên su kho khan trong tim và phat hiên som cac buou ung thu. Do do ngày nay cac nhà khoa hoc trên thê gioi dêu dang tâp trung cao dô cho viêc chân doan som cac ung buou. Co nhu vây su diêu tri moi mang lai kêt qua tôt dep.

        Hiên nay dôi voi ung thu phôi thi chi co 1/3 sô truong hop duoc phat hiên là co thê phâu thuât (1/3 opérables) mà thôi. Hy vong trong tuong lai ty lê sô truong hop phâu thuât duoc se cao hon nhiêu. Vi rang chi co phâu thuât moi diêu tri khoi bênh ( traitement curatif).Con hoa tri và xa tri là nhung diêu tri bô tro (traitement adjuvant) hoac chi dê xu dung trong nhung truong hop ung thu da tiên triên. Duoc biêt ung thu phôi chiêm ty lê tu vong cao nhât trong cac loai ung thu trên thê gioi.

        Nhu truong hop cua anh Hào, nêu duoc phat hiên som hon, buou chua co tiên triên an lan dên cac mach mau thi voi phâu thuât cat bo rông lon nhu hiên nay thi rât co thê anh se duoc lành bênh.

        Trong bai viêt cua anh, bàng bac dây do môt su giân hon trach moc kin dao vi da gap phai môt can bênh qua nghiêt nga da làm cho anh som tu gia cuôc doi, trong luc anh dang con nhiêu hoai bao chua thuc hiên.

        Hai vân dê co ve riêng le nhung doc ky thi nhân thây chung vân co liên hê voi nhau.

        Tôi viêt bài nây dê ca ngoi tâm long bao dung hiêm co cua anh. Nho nhung viêc làm cua anh mà nhiêu nguoi da tim thây hanh phuc trong coi tam nây.

        Và riêng anh, tôi xin chuc anh luôn luôn thanh thoi vui thu o  coi Vinh Hang. 

         

        

                                           La thu tu Phap quôc

   

        Xin noi vê cuôc ghep tim nhân tao dâu tiên trên thê gioi.

        Cuôc ghep tim duoc thuc hiên boi cac bac si Phap o Bênh viên Georges Pompidou Paris.

        Su kiên nây duoc tiên hành vào ngày 18/12/2013 và duoc công bô ngày 20/12/2013. Bênh nhân duoc ghep tim dâu tiên nây da tinh dây và noi chuyên duoc voi thân nhân. So di dên hôm nay moi co bài viêt là vi moi cach dây vài ngày, môt ghep tim nhân tao thu hai cho môt bênh nhân khac vua duoc loan bao. Diêu nây da goi y cho tôi dê câp dên viêc làm dây thu vi nây cua cac giao su tim mach Phap.

        Dây là môt su kiên khoa hoc dang chu y vi no mo ra môt chân troi moi trong lanh vuc diêu tri nhung truong hop suy tim o vào giai doan cuôi. Bênh nhân trong cuôc ghep tim thu nghiêm dâu tiên nây là môt nguoi dàn ông 76 tuôi dau tim da muoi nam và hiên tai dang là suy tim giai doan cuôi. Dây là ca ghep tim nhân tao " tu vân hành " dâu tiên trên thê gioi. Trai tim nhân tao nây do công ty CARMAT cua Phap chê tao voi bô khung rât chac bang bioprothétique ( là môt loai nhua cung) nang 900 gr. Trai tim co cac hoat dông nhu tim nguoi, co bô phân cam ung tu dông tang hoac giam luu luong mau duoc bom. Tim co uu diêm là không gap phai hiên tuong thai ( phénomène de rejet ) là hiên tuong thuong gap o cac cuôc ghep tang (greffe d'organe) do su không tuong hop HLA. Ngoai ra con co uu diêm khac nua là tranh duoc su hinh thành cac cuc mau dông trong tim và trong hê tuân hoan ( nghia là khoi phai dung thuôc chông dông suôt doi cho nguoi bênh). 

         Tim nhân tao nây duoc chê tao voi su hop tac cua giao su Alain Carpentier (Phap), là nguoi da tung qua Viêt Nam giup xây dung Viên Tim o Saigon và giup dào tao cac bac si Tim mach cho VN .

         Theo công ty CARMAT thi qua tim nhân tao "tu vân hành " nây co thê thich ung voi diêu kiên sông thuong nhât cua bênh nhân nho môt hê thông diên tu hêt suc tinh vi. Môt khi công cuôc thu nghiêm dat duoc thành công thi voi qua tim nhân tao nây môi nam nguoi ta co thê cuu sông hang chuc ngàn bênh nhân bi suy tim giai doan cuôi, và dông thoi giai quyêt duoc tinh trang thiêu tim dê ghep.

          Bà Bô Truong Y Tê Phap Marisol Touraine tuyên bô, dây là niêm tu hào lon lao cho nuoc Phap. Nhung ông Giam dôc công ty  CARMAT thi cho rang con qua som dê kêt luân dây là môt thành tuu lon cua y khoa vi chi moi thuc hiên trên môt bênh nhân.

          Qua dung nhu vây vi dên ngày thu 74 qua tim nhân tao ghep dâu tiên dôt ngôt ngung dâp và bênh nhân tu vong. Môt cuôc kiêm tra toan bô da duoc tiên hành dê tim nguyên nhân. Giao su Carpentier da dua ra kêt luân : vân chua hiêu ro chinh xac nguyên nhân cua tu vong. Nhung môt sô nguyên nhân da duoc loai tru và diêu quan trong nhât duoi mat tôi là tu vong không phai do biên chung o nguoi bênh, cung nhu không phai do bô phân gia cua qua tim.

          Trong vong 74 ngày, nguoi bênh da không bi sa sut tri tuê, không co su hinh thành cuc mau dông trong qua tim và trong hê tuân hoan mau. Diêu do co nghia da là môt thành công.

          Qua tim da dôt ngôt ngung dâp. Nguoi ta da tim thây dây là do môt su châp mach (court-circuit). Su ngung dâp nây giông nhu su ngung dâp cua qua tim tu nhiên bi bênh ( coeur naturel malade). Chung tôi dang tim do tu dâu mà co vân dê nây và tai sao ?.Cac ky su cua CARMAT dang nghiên cuu ngày dêm dê hiêu ro. Ho se tim ra ly do. Giao su Carpentier noi tiêp : ngoai ra con phai theo doi cac co quan nhu phôi, thân , bap co, da dày. Phong ngua nhung viêm loet da dày do stress.Và cung quan trong không kem là su liên hê giua nhà phâu thuât  và bênh nhân và bô phân san soc bênh nhân. 

          La thu tam dung o dây. Tôi se theo doi  su kiên nây và se tuong trinh cho cac ban nhung diên tiên dây thich thu cua cuôc ghep tim nhân tao " tu vân hành " nây.

          Duoc biêt môt cuôc ghep tim nhân tao thu hai da duoc thuc hiên cach dây vai ngày tai Centre Hospitalier o Nantes. Hiên tai moi su dang diên tiên tôt dep.

   

                                     La thu tu Phap quôc

   

                 Dât nuoc Phap duoc thiên nhiên uu dai nên canh vât rât tôt tuoi, dâu dâu cung phu toàn môt mau xanh cua co cây Cung vi thê mà hàng nam sô du khach dên Phap thât là dông.Nam 2014 , Phap da don tiêp trên 83 triêu luot khach nuoc ngoai dên tham, dung hang dâu Châu âu trên Tây Ban Nha và Y Dai Loi. Khung canh dông quê Phap thât quyên ru. Môi vung quê dêu mang dâu ân cac di tich lich su.Nhât là cac lâu dai cô kinh vân con giu duoc nguyên ven hinh anh cua thoi dai phong kiên. Diêu nây duoc thê hiên ro net qua hinh anh vidéo ghi duoc và truyên truc tiêp trên TV cho cong chung thuong lam nhân dip co cac cuôc dua xe dap vong quanh nuoc Phap chay qua tung thi trân. Vung quê nuoc Phap con co dac diêm là môi thi trân dêu co môt giao duong nho.Dung tu xa là da nhin thây thap chuông cao vut nôi bât trên nên troi.Xung quanh thi trân là nhung canh dông lua mi trai dài.Dên muà gat, xe co gioi cung nông dân gai trai nhip nhàng thu hoach. Ban dâu là tinh cam rôi dân dân  tinh yêu giua dôi trai gai cung no rô vào nhung ngày muà nây. Cho nên khi di qua cac vung nây, chung tôi bat gap nhiêu canh dông mang nhung tên thât hâp dân , dai khai nhu " champs des amoureux ".Dây qua thât là nhung net châm pha cua vung quê nuoc Phap !

                 Dô an và thuc uông so thich cua nguoi Phap là banh mi, fromage,saucisse,pâté và ruou chat do.Banh mi là thuc phâm chinh yêu nhu gao cua chung ta vây.  Ngày nào ho cung an.Banh mi baguette cua Phap thât là ngon An vào khi nhai thi  rât don, con ruôt banh mi thi mêm mai bôc lên huong thom .So di duoc nhu vây vi lua mi Phap là loai ngon nhât thê gioi.Con ruou chat do vung Gironde san xuât thi duoc ua chuông nhât.Fromage thi co hon 400 loai,mà loai nào cung co huong vi dôc dao. An riêt rôi thi mê luôn (vi du nhu fromage Camembert) Và rôi pâté cua Phap nua, cung ngon hêt xây. Co môt lân, cac ban cua bà xa tôi o My qua Phap ghe nhà choi. Tôi co moi ho an pâté voi banh mi thi ho thich qua và khen ngon dao dê. Ho doi tôi dua di super-marchè dê mua dem vê My !

                  Anh Chi Em co qua Phap thi nho dung quên cac mon nây. Co kho khan , tro ngai gi thi ke hen nây se giup do môt tay.Nhât là Vinh Chanh, nêu gap mây thu thuc phâm nây thi rât trung tu. Ruou chat do hiêu Saint-Emilion uông vào cam thây rât tuyêt voi chac là phai hon han "ông già chông gây" cua xu co hoa mà Vinh Chanh thuong uông ?

                  Và da noi dên ruou chat do mà không nhac dên ruou Champagne thi qua thât con thiêu sot.Ruou sâm banh là ruou trang trong, co bot, duoc chê tao dac biêt dê co bot o vung Champagne nam vê phia tây cua Paris.Nhu cac ban da biêt ruou Champagne thuong duoc dem ra uông trong cac lê lon, trong cac tiêc tung, dam cuoi v.v.

                  Trong nhung ngày lê Noel và Nouvel An, dân Phap co truyên thông an foie gras và coquille Saint-Jacques. Foie gras là gan lây tu ngông hoac vit sau khi duoc vô beo (gavage). Foie gras an rât ngon con so Saint-Jacques thi duoc chê biên dê âm thuc cung không kem phân hâp dân.Ngoai ra Phap con co mon huitre duoc nuôi o biên và duoc an sông cung rât là khoai khâu Mây mon thuc an biên nây thi phai uông voi ruou trang moi hop  "gu"

  .Ngoai thap Eiffel o thu dô Paris. Phap con co nhung cây câu dep voi câu truc tan ky nôi tiêng .Trong do co cây câu Millau, là  loai câu co hê thông giây neo (pont à hauban ) bat ngang qua môt thung lung sâu và rông. Do là thung lung co sông Tarn chay qua nam o vung Aveyron.Dung nhin thi thây khung canh thât hung vi. Câu cao hon mat dât trên 300 met. Cao hon thap Eiffel và là cây câu cao nhât thê gioi. 

  Tu khi khanh thành (2004) cho dên nay da co dên 64 triêu .khach tham quan. Tôi cung da co dên dây rôi. Xe qua câu rât êm Câu dành cho tât ca cac loai xe chay trên duong bô.Co bôn làn xe qua lai. Câu do kiên truc su nguoi Anh ve kiêu và xây dung thi do ky su nguoi Phap thuc hiên.Nho cây câu nây mà thoi gian duoc giam bot xuông hai ba gio ( môt phân nho tranh duoc nan ket xe và môt phân nho duong di duoc rut ngan).Tu Paris di xuông vung nam nuoc Phap hoac dê qua Espagne thi di theo huong nây nhanh chong hon dông thoi lai co dip chiêm nguong cây câu luôn thê.

                 Phap con co nhung bai biên dep o phia Dai Tây Duong và phia Dia Trung Hai cung nhu o dao Corse, nhung thuong qua sâu khi ra xa bo. Gia dinh tôi thuong di nghi hè và tam biên o môt thành phô nho o Espagne co tên là Costa Brava, cach biên gioi Phap khoang bôn nam chuc cây sô. O dây co môt bai biên rât sach , nuoc rât trong và dac biêt là không sâu du co ra xa bo dê tam. Du khach nguoi Phap ,nguoi Duc, nguoi Bi vv..thuong dên dây kha dông Chanh phu hai nuoc Phap và Espagne da hop tac mo môt tuyên TGV (Train à grande vitesse) tu thành phô Perpignan (cua Phap) dên thành phô Figueres (cua Espagne) gân Costa Brava dê tao diêu kiên di lai thuân tiên cho du khach dên tam biên o dây. O dây du khach muôn di tham viêng Barcelone thi cung không xa lam, chi vào khoang 500 cây sô duong bô mà thôi. Thành phô Barcelone co nhiêu di tich lich su nôi tiêng, co sân vân dông Nou Camp nôi tiêng voi dôi tuyên bong da Barca co danh thu bong da nguoi Argentine là Lionel Messi. Barcelone là thành phô lon thu nhi cua Espagne sau thu dô Madrid, và là môt hai cang lon cua Châu âu nam o Dia Trung Hai.

                Thu nây duoc viêt dê cho quy ACE nho co khi dên Phap du lich, thi cung biêt thêm it nhiêu vê Phap ,vê nhung di tich lich su, vê con nguoi và vê âm thuc cua Phap.O dây quanh nam dêu co nhiêu lê hôi và trinh bày nhiêu mon an truyên thông dac biêt cua môi vung. Du khach co thê dên dây vào bât cu muà nào. Nhung theo thiên y cua tôi thi dôi voi cac ban dên vào muà Xuân và muà Hè là thuân loi nhât

                 Nhu vây tôi da quang cao không công cho So Du Lich cua Phap rôi dây.

   

                                                             Thân chào                           

                             

                           Ban vê cuoc ghep tim nhân tao (tiep theo)

   

  Nhu tôi da co bao truoc, cuôc ghep tim nhân tao lân thu hai da duoc thuc hiên vào ngày 5 thang tam nam 2014 o tai CHU Nantes (Loire-Atlantique). Giao su Carpentier vui cuoi noi : " Dây là môt cuôc phiêu luu huyên diêu  tuyêt voi,(aventure merveilleuse).

            Nho vào kinh nghiêm cua cuoc giai phau lân thu nhât và cung voi toan giai phâu lân truoc da rut ngan thoi gian xuông con 6h30 thay vi 8h. Và nguoi bênh da duoc mau chong roi khoi phong Hôi suc. Su thành công cua ca phâu thuât nây da hon han ca mô lân thu nhât.Nam thang sau mô nguoi bênh  không phai chi sông mà con co diên tiên tôt.Bênh nhân là môt nguoi dàn ông 68 tuôi bi suy tim o giai doan cuôi thuong kem theo nhung con phu phôi câp (oedème aigu pulmonaire).Tinh trang suc khoe thât mong manh.Nhung bây gio da ra viên vê nhà hôm 2 thang giêng nam 2015, voi bô phân nap nang luong cho qua tim nhân tao, mang theo bên minh. Ong da di tham nguoi con trai cua ông o cach nhà  50 cây sô và dung com trua voi gia dinh. Ong di và tro vê khoi cân phu giup.(aller et venir en toute autonomie).

                  Nam thang sau cuôc phâu thuât, nguoi duoc ghep tim nhân tao thu hai da tro vê nhà.Nhung sinh hoat thuong nhât cua ông là hoan toan dôc lâp. Thât là môt ky tich.Nghiên cuu lâm sàng thuc hiên  boi công ty Carmat là chua duoc hoan tât mac dâu giai doan chinh yêu cua môt su tro vê môt doi sông binh thuong da vuot qua dôi voi nguoi bênh thu hai nây. Tuy nhiên con  cân phai thuc hiên trên bôn bênh nhân nua.

                  Giao su Carpentier cho biêt tim nhân tao du kiên co hoat dông it nhât là 5 nam, là duoc chi dinh dung cho nhung bênh nhân bi suy tim nang gân o vào giai doan cuôi, nhung bênh nhân da hêt thuôc chua và là nhung nguoi da o ngoai tuôi cua môt cuôc ghep tim thông thuong (60 tuôi).

                  Trong giai doan hiên nay cac cuôc ghep tim nhân tao chi dành cho nam gioi (ly do o qua tim) tuy rang co 20% nu gioi là thich ung.  

                   Bô phân cung câp  nang luong deo o bên ngoai nhe chi nang chua toi 3 Kg. Co 8 bô pin.Môt bô pin xu dung duoc 4-5 gio. 

                   Tin cho biêt nguoi thu hai duoc ghep tim vào dâu thang 08 nam 2014, 69 tuôi, da chêt vi suy hô hâp vào ngày 02 thang 03 nam 2015

                   Môt ca ghep thu ba da duoc thuc hiên tuc thi vào ngày 08 thang 04 nam 2015.

                   Chung ta dang theo doi và cho doi nhung tin vui moi.

  Bonjour M BUU

   

                    

   

     

   

   

          

         

      

   

   

            

      

    

        

   

            

       

        

       

           

   

  html :


  votre commentaire  Suivre le flux RSS des articles
  Suivre le flux RSS des commentaires